MATERIAŁY BUDOWLANE - POKRYCIA DACHOWE - FOTOWOLTAIKA

Sucha mieszanka betonowa przeznaczona do wykonywania oraz napraw elementów betonowych, osadzania słupków ogrodzeniowych. Może być stosowana również do wykonywania podkładów posadzkowych, warstw dociskowych, profilowania spadków (jako jastrych zespolony – min. grubość 25 mm, na warstwie odcinającej – min. grubość 40 mm, na warstwie termoizolacji - min.45 mm). Wytrzymałość betonu sprawdzana zgodnie normą PN-EN 206:2013 klasyfikuje go jako beton klasy C20/25. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Opakowanie
Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 k

DANE TECHNICZNE

Skład: Mieszanina cementu, kruszyw oraz dodatków mineralnych i domieszek
Gęstość nasypowa ok. 1,7 kg/dm3

 

Właściwa ilość wody

od 2 do 2,6 dm3/25 kg
(do szlamowania 3,5 dm3)
od 0,08 do 0,11 dm3/kg
(do szlamowania 0,14 dm3)
Czas zużycia ok. 1 godz.
Wytrzymałość na ściskanie * ≥ 25 MPa
Przyczepność ≥ 0,8 MPa
Ograniczony skurcz/pęcznienie ≥ 0,8 MPa
Reakcja na ogień klasa A1
Ruch pieszy i rozformowanie szalunków po upływie ok. 48 godzin
Wydajność ok. 12,5 dm3 z 25 kg
ok. 0,5 dm3 z 1 kg
Zużycie ok. 20 kg/m2/cm
Zawartość jonów chlorkowych ≤ 0,05 %
Trwałość mrozoodporna

* Wytrzymałość betonu sprawdzana zgodnie z normą PN-EN 206:2013 klasyfikuje go jako beton klasy C20/25

SPOSÓB UŻYCIA

Mieszankę w ilości potrzebnej do wbudowania wymieszać mechanicznie (w betoniarce, mieszarce przepływowej, mixokrecie) lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Czas mieszania 3-5 minut. Gotową mieszankę rozłożyć na wcześniej przygotowanym podłożu podając ją z wysokości nie większej niż 1m. Następnie beton zagęścić w sposób odpowiedni do prowadzonych robót, usunąć ewentualny nadmiar i wyrównać jego powierzchnię przy użyciu pacy lub listwy zgarniającej. Po wyrównaniu powierzchnię można zatrzeć pacą. Prace betoniarskie powinny być wykonane w sposób ciągły w czasie 1 godziny, a w przypadku podwyższonych temperatur w czasie 30 minut od przygotowania mieszanki. Przy wykonywaniu podkładów  posadzkowych, warstw dociskowych itp., przerwy pomiędzy następnymi podawanymi porcjami mieszanki nie powinny być dłuższe niż  20 minut. Beton należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia w tym czasie, należy go ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Należy przestrzegać odpowiedniego dozowania wody. Przedozowanie wody obniży wytrzymałość betonu, wydłuży czas wiązania oraz może być przyczyną pęknięć. Ruch pieszy i rozformowanie szalunków dopuszcza się po upływie 48 godzin od zakończenia prac.

RODZAJ PODŁOŻA

Powierzchnie i elementy betonowe, jastrychy cementowe, podkłady piaskowe zagęszczone, szalunki deskowania i formy, warstwy izolacji na nośnych podłożach, inne podłoża posiadające odpowiednią sztywność i nośność.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być przygotowane w sposób odpowiedni do rodzaju  prac. Podłoże betonowe lub cementowe z którym beton  ma być związany powinno być wysezonowane, suche, szorstkie, odpowiednio mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, tłuszczów, farb i innych substancji mogących powodować obniżenie przyczepności. Warstwy kruche, łuszczące się należy usunąć. W przypadku napraw gładkie podłoża dodatkowo uszorstnić poprzez nacinanie lub groszkowanie. Pęknięcia i rysy rozkuć. Przed rozkładaniem betonu, w podłoże po wcześniejszym zwilżeniu wodą wetrzeć niewielką jego ilość w celu stworzenia warstwy sczepnej (tzw. szlamowanie) i natychmiast przystąpić do jego nakładania (metoda „mokre na mokre”). W przypadku wykonywania elementów w szalunkach, deskowaniach lub formach  należy pokryć je odpowiednimi środkami antyadhezyjnymi. W przypadku wykonywania posadzek i podkładów zespolonych słabe podłoża betonowe lub cementowe należy wzmocnić gruntem głęboko penetrującym ALPOL AG 700 i zaszlamować lub pomalować gruntem ALPOL AG 702 aby uzyskać zakładaną przyczepność. Mocne podłoża należy szlamować lub  pokryć gruntem  ALPOL AG 702.

UWAGI I ZALECENIA

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia, materiału i podłoża od +5°C do +25°C. Do betonu nie dodawać innych substancji. Beton przed związaniem chronić przed opadami i wodą oraz przez minimum 7 dni zabezpieczać przed przesuszeniem, nasłonecznieniem i mrozem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Produkt działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem ALPOL AI 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych. Szczeliny konstrukcyjne należy stosować w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku. Dylatacje przeciwskurczowe powinny dzielić posadzkę na pola o powierzchni nie większej niż 30 m², przy długości boku poniżej 6 m. Dylatacje brzegowe należy stosować w celu oddzielenia warstwy posadzki od innych elementów budynku (ścian, słupów, schodów itp.). Stosuje się je także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz styku różnych podłóg (np. przy progach wejściowych), jak również w celu wydzielenia prostokątnych pól w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

DO POBRANIA